Archive for 11 czerwca 2014

Nowoczesne ekonomia

Nowoczesna ekonomia, czyli taka jaką znamy współcześnie, to bardzo młoda nauka. Jej funkcjonowanie możemy określić mniej, więcej na okres stu pięćdziesięciu lat, gdy pojawiły się najważniejsze koncepcje znane do dziś, choć często już zmodyfikowane. Ważnym elementem nowej ekonomii jest to, że uznaje się, iż to nie człowiek, a nie przypadek decyduje się warunkach życia. Można powiedzieć, że nowoczesna ekonomia opiera się na bardzo antropologicznych przesłankach. Właśnie sto pięćdziesiąt lat temu pojawiła się koncepcja Marska, która stwierdzała, że praca jest ważniejsza od kapitału. W swej koncepcji Marks twierdził, że kapitał nie jest w stanie zapewnić dobrobytu społeczeństwu, jako całości, gdyż nastawiony jest jedynie na zysk. Z koncepcji Marksa wynikają dziś liczne działania rządów mające na celu kierowanie do społeczności strumieni pieniędzy, które mają stymulować rynek pracy, czy zdobywanie doświadczenia. Z drugiej strony pojawiła się w dziewiętnastym wieku również koncepcja Marshalla. Znacznie więcej uwagi poświęcił on w swojej teorii koncepcji produktywności, czyli działania konkretnych przedsiębiorstw. Od produktywności uzależniał on miedzy innymi wzrost realnych płac. Wzrost produktywności wynikać miał z konkurencji, ale również ze zwiększania umiejętności pracowników.